Aby uniknąć nieporozumień zapoznaj się z naszym regulaminem.

Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych zadań i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania zadań objętych niniejszym zleceniem, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zleceniodawcy i jego kontrahentów.

Zleceniobiorca wraz z podpisaniem umowy deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz posiadanie umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług opieki pielęgnacyjnej. W celu wykazania powyższego Zleceniobiorca zobowiązuje się złożyć Zleceniodawcy w dniu zawarcia umowy oświadczenie o stanie zdrowia.

W przypadku nieprawdziwości złożonego oświadczenia o stanie zdrowia Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Zleceniobiorcę wszelkimi kosztami, które poniósł w związku z zawarciem umowy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania usług w sposób należyty – z zachowaniem najwyższej staranności. W ramach realizacji umowy Zleceniobiorca nie podlega bezpośredniemu kierownictwu Zleceniodawcy, ani kontrahenta Zleceniodawcy, lecz zobowiązuje się do wykonywania zleconych czynności zgodnie z potrzebami kontrahenta Zleceniodawcy, kierując się wskazówkami Zleceniodawcy oraz osób przez niego wskazanych. Zleceniobiorca zobowiązany jest przestrzegać zasady wyrażonej w art. 737 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą odstąpienie od wskazanego sposobu wykonania zlecenia – bez zgody Zleceniodawcy oraz kontrahenta Zleceniodawcy – jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy nie ma możliwości uzyskania takiej zgody.

Zleceniobiorca jest obowiązany przestrzegać w pełnym zakresie obowiązujące w miejscu realizacji usług procedury, zasady, przepisy, regulaminy wewnętrzne itp., w tym w szczególności przepisy mające charakter porządkowy. Zleceniobiorca nie jest natomiast związany zasadami systemu organizacji pracy Zleceniodawcy lub kontrahenta Zleceniodawcy, w tym regulaminami pracy. Zleceniobiorca powinien jednak brać pod uwagę zalecenia Zleceniodawcy lub jego kontrahenta, o ile nie są sprzeczne z przedmiotem zlecenia i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.  

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie poleconych zadań osobie trzeciej, ale tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zastępca Zleceniobiorcy musi spełniać wszystkie te wymagania, jakie stawiane są Zleceniobiorcy, dysponować wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych zadań  i zobowiązać się wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania zadań objętych niniejszym zleceniem, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zleceniodawcy i jego kontrahentów.

Zakres czasowy wykonywanych obowiązków: max 8h dziennie, max 40 h tygodniowo. Wykonywanie zadań poza tymi normami nie stanowi wykonania niniejszej umowy i jest wyłącznie wykonywaniem zadań na zlecenie Klienta docelowego.

Zleceniodawcy przysługuje jednorazowa kara umowna w wysokości równowartości 4 000,00 zł w przypadku, jeżeli Zleceniobiorca wprowadzi firmę w błąd co do swoich kwalifikacji, danych osobowych. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie przysługuje także wynagrodzenie za wykonane wadliwie zadania.

 

Masz pytania?

Szukasz innej oferty?

+48 32 456 07 70

Nasi pracownicy postarają się znaleźć dla Ciebie najlepszą ofertę i odpowiedzieć na wszystkie pytania

Najważniejsze informacje o naszej firmie:

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności